Mentaris Loopbaancoaching

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MENTARIS

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Mentaris/ Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die, in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Mentaris, in het kader van de uitoefening van zijn beroep een opdracht met een opdrachtgever overeenkomt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Mentaris is een handelsnaam van TSMO en als zodanig gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24.34.54.89 en bij het Benelux Merkenregister onder registratienummer 895283.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan Mentaris opdracht heeft verstrekt op het gebied van coaching, advisering, opleiding, training en projectmanagement, dan wel op enig ander vlak.

Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of ontwikkeling, dan wel enige bijeenkomst georganiseerd door Mentaris.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden, met de opdracht; een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Mentaris tot het verlenen van diensten door Mentaris ten behoeve van Opdrachtgever; Hieronder zijn ook begrepen alle afspraken door Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee met Mentaris worden gemaakt.

Opdrachtgeverstarief: Het tarief dat Mentaris aan de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee in rekening brengt per dagdeel/ opdracht/ uur, zoals overeengekomen.

Groepsbijeenkomst: De bijeenkomsten georganiseerd door Mentaris vallen onder groepsbijeenkomsten. Dit betreft o.a. de Inspiratiebijeenkomsten, Trainingen, Masterclasses en Workshops.

Adviesopdracht: Onder adviesopdracht vallen; Adviesgesprek, Driegesprek, Coachgesprek en Intakegesprek. Een adviesopdracht kan zowel op kantoor als telefonisch plaats vinden en is al dan niet in opdracht van Opdrachtgever/ Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee. Mentaris houdt het recht om gesprekken in rekening te brengen als onderdeel van coaching en groepsbijeenkomsten.

Coaching: Het één-op-één coachgesprek met Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee. Hieronder valt ook het telefonische coachgesprek en het kennismakingsgesprek.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, afspraken en overeenkomsten waarbij door Mentaris, in het kader van het vak, diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere opdracht waarbij, voor de uitvoering door Mentaris, derden worden betrokken.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Mentaris treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere opdracht leidt voor Mentaris tot een inspanningsverplichting en géén resultaatverplichting, waarbij Mentaris gehouden is zijn verplichtingen, naar beste kunnen, na te komen met de nodige zorgvuldigheid en vakkundigheid, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOLOC (de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches), de NOBCO (Nederlandse Orde van BeroepsCoaches) en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de opdracht.
 2. In alle gevallen waarin Mentaris dat nuttig of noodzakelijk acht, heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Wanneer Mentaris de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Mentaris in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Mentaris aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mentaris aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Mentaris worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Mentaris zijn verstrekt, heeft Mentaris het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Mentaris een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Mentaris op. De opdrachtgever kan om die reden de opdracht dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Mentaris de overeenkomst dient uit te voeren.

Artikel 4 Offerte en totstandkoming van de opdracht

 1. Alle offertes van Mentaris zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Mentaris is aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Mentaris is bevestigd.
 2. De prijzen van de offertes zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Een opdracht komt tot stand nadat deze door Mentaris schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht, kan Mentaris slechts worden vertegenwoordigd door een aan Mentaris verbonden medewerker die daartoe door de directie is gemachtigd.

Artikel 5 Afspraken coaching, training, advies en groepsbijeenkomsten

 1. Na een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek of een oriënterend gesprek (0,75 uur), worden de kosten voor individuele coaching gefactureerd voor de duur van de sessie, tenzij anders overeengekomen. Voor het totaal aantal benodigde sessies wordt een inschatting gemaakt. Eventuele niet begrote extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.
 2. Indien de Deelnemer akkoord is gegaan met coaching, met deelname aan de groepsbijeenkomst of met het afnemen van testen, en hierna besluit niet deel te nemen, worden de kosten alsnog in rekening gebracht. Dat geldt ook voor de kosten verband houdend met de benodigde materialen, de aangevraagde testen en de reeds verrichte voorbereiding. Ook de kosten die gemoeid zijn met het voorbereiden van groepsbijeenkomsten in opdracht van een Opdrachtgever, worden in rekening gebracht.

Artikel 6 Annulering adviesopdracht en groepsbijeenkomst

 1. Tot één maand voor aanvang van de opdracht, kan uitvoering of deelname kosteloos worden geannuleerd c.q. verplaatst door de Opdrachtgever. Door Mentaris in de voorbereiding van de uitvoering reeds gemaakte kosten en (tijdsevenredig) honorarium, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Bij annulering van de opdracht korter dan één maand vóór de overeengekomen aanvang, zal de Opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium, alsmede de volledige kosten, verschuldigd zijn aan Mentaris.
 2. Tot één maand vóór aanvang van de groepsbijeenkomst, kan de Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee zijn deelname aan de groepsbijeenkomst kosteloos schriftelijk annuleren. Bij annulering van deelname aan de groepsbijeenkomst korter dan één maand van te voren, kan de Kandidaat de deelname aan de groepsbijeenkomst overdragen. Overdracht van deelname vindt altijd plaats met goedkeuring van Mentaris. Wanneer er geen overdracht van deelname plaatsvindt, en Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee tussen één maand en tien werkdagen deelname heeft geannuleerd, dient Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee 50% van de deelnamekosten te betalen aan Mentaris. Wanneer Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee binnen tien werkdagen voor aanvang van de groepsbijeenkomst deelname annuleert, dient Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee 75% van de deelnamekosten te betalen aan Mentaris.
 3. Annulering groepsbijeenkomsten door Mentaris en plaatsing deelnemers. Mentaris behoudt zich het recht voor om groepsbijeenkomsten af te zeggen of te verzetten. Hierbij vindt naar redelijkheid en billijkheid restitutie plaats. Bij meer aanmeldingen van deelnemers dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing van deelnemers in volgorde van aanmelding.

Artikel 7 Annulering Coaching

 1. Verschuiven of annuleren. Minimaal twee werkdagen voor het gesprek, kan de coaching door Coachee/ Kandidaat met bericht via e-mail of telefoon, kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering van de coaching minder dan twee werkdagen voor aanvang, is Mentaris gerechtigd de gereserveerde tijd volledig bij de Coachee/ Kandidaat in rekening te brengen.
 2. No Show. Indien de Coachee/ Kandidaat niet op het geplande coachgesprek verschijnt, wordt de gereserveerde tijd eveneens in rekening gebracht. Wanneer er in de situatie sprake is van overmacht bij Coachee/ Kandidaat, kan Mentaris een uitzondering maken.
 3. Annulering coaching. Mentaris behoudt zich het recht voor om coachgesprekken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor Mentaris zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
 4. Bij annulering of verplaatsing van een telefonisch coachgesprek, gelden dezelfde voorwaarden als bij Annulering Coaching (Artikel 7.3).

Artikel 8 Opzegging opdracht (tussentijds)

De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. Restitutie vindt niet plaats. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds, alleen schriftelijk, worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Reeds gemaakte kosten en uren worden door Mentaris in rekening gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid Mentaris

Mentaris is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade. Dit houdt in dat Mentaris niet aansprakelijk is voor keuzes, beslissingen, opbrengsten en effecten na afloop van enige vorm van begeleiding (groepsbijeenkomst/advies/coaching). De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitgesloten. Wanneer de coaching, training of het advies van Mentaris leidt tot een keuze van de Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee, dan aanvaardt Mentaris evenmin aansprakelijkheid voor het effect of de gevolgen van deze keuze.

Mentaris heeft zich deugdelijk verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid. Het risico dat Mentaris/ Opdrachtnemer loopt kan niet hoger zijn dan de dekking van de verzekering. Het bedrag voor de aansprakelijkheid is nooit groter dan het in totaal in rekening gebrachte bedrag bij de opdrachtgever.

Artikel 10 Opdrachtgeverstarief

De vaststelling van het opdrachtgeverstarief of honorarium en de wijze waarop wordt gedeclareerd, dienen in de overeengekomen opdracht te worden opgenomen. De verschuldigde honoraria worden voor opdrachten met een langere looptijd worden periodiek herzien op basis van de ontwikkeling van lonen en prijzen, zulks met inachtneming van overheidswege vastgestelde, respectievelijk met haar overeengekomen regels.
Tariefswijzigingen op deze basis worden aan opdrachtgever schriftelijk meegedeeld.
Alle opdrachtgeverstarieven zijn exclusief BTW, alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden.

Artikel 11 Facturen, betaling en incassokosten

 1. Betaling van facturen ten behoeve van één op één coaching dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting, tenzij anders overeengekomen.
 2. Betaling van facturen en declaraties ten behoeve van deelname aan een groepsbijeenkomst dient voorafvoldaan te worden, tenzij anders overeengekomen. Deelname mag worden geweigerd indien betaling is uitgebleven.
 3. Aanmerkingen op of klachten over de door Mentaris gezonden facturen, nota’s en declaraties dienen binnen 10 dagen na ontvangst daarvan aan Mentaris schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Dergelijke klachten schorten de verplichting tot betaling ervan niet op.
 4. Bij overschrijding van de eerder genoemde betalingstermijn is Mentaris gerechtigd rente in rekening te brengen, overeenkomstig het bij wet vastgestelde tarief, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente is door de opdrachtgever enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
 5. Indien Mentaris genoodzaakt is ter inning van het haar verschuldigde rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, door de opdrachtgever aan haar moeten worden vergoed.
  Bij niet of niet-tijdige betaling van (tussentijdse) declaraties en/ of voorschotdeclaraties is Mentaris gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.
 6. Indien Mentaris invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/ of advocaten.

Artikel 12 Geheimhouding, privacy en professionaliteit

 1. Mentaris onderschrijft de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Mentaris verwijst hiervoor naar artikel 2.4 van de beroepsethiek voor psychologen.
 2. Mentaris is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die Mentaris in het kader van de opdracht van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Mentaris draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door Mentaris bij een opdracht worden ingeschakeld.
 3. Deelnemers aan bijeenkomsten worden gewezen op de NIP code en wordt verzocht discretie te betrachten. Mentaris neemt in acht dat er geen informatie buiten bijeenkomsten gedeeld wordt met derden. Dit om de privacy van Opdrachtgevers/Deelnemers/Kandidaten/ Coachees en Mentaris te waarborgen. Wanneer Opdrachtgever/Deelnemer/Kandidaat/ Coachee ervoor kiest informatie over zichzelf met derden te delen, kan Mentaris niet verantwoordelijk worden geacht voor de gevolgen. Mentaris is evenmin verantwoordelijk voor wat er buiten de bijeenkomsten wordt gedeeld.
 4. Door het aangaan van een overeenkomst met Mentaris verkrijgt Mentaris toestemming voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Mentaris uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Mentaris zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Mentaris zal de persoonsgegevens niet overdragen noch ter beschikking stellen aan derden.
 5. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en de Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud van deze contacten tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 6. Het e-mail contact tussen Mentaris en Opdrachtgever/ Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee kan ten behoeve van kwaliteitsbewaking en bedrijfsdoeleinden door medewerkers van Mentaris worden ingezien.
 7. Medewerkers van Mentaris hebben door middel van de sleutelverklaring de geheimhoudingsplicht getekend; genaamd ‘geheimhoudingsverklaring’.

Artikel 13 Intellectueel eigendom, auteursrecht en merkbescherming

 1. Alle door Mentaris aan de Opdrachtgever/ Deelnemer/ Kandidaat/ Coachee, in het kader van de uitvoering van de opdracht, ter beschikking gestelde materialen waarop intellectueel eigendomsrecht mogelijk is, blijven, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende overeenkomst, eigendom van Mentaris.
 2. De Opdrachtgever en/ of Coachee erkent en respecteert deze rechten door het aangaan van een opdracht met Mentaris dan wel door het verstrekken van een opdracht, en verplicht zich deze materialen niet door te (laten) leveren, ter inzage of ter beschikking aan derden te stellen dan wel te gebruiken in welke vorm en op welke wijze dan ook, niet dan na schriftelijke toestemming van Mentaris.
 3. Alle producten en diensten van Mentaris zijn beschermd door het BENELUX Merkenregister. Mentaris is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.

Artikel 14 Reviews, gebruikerservaringen en citaten

Algemene voorwaarden voor consumenten reviews en recensies. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de consumenten reviews en recensies service (de ‘CRR Service’) aangeboden door TMSO, handelend via onder de handelsnaam Mentaris op haar website http://www.mentaris.nl. U mag de CRR-service niet gebruiken als u een werknemer bent van Mentaris of een van de aan haar gelieerde ondernemingen.

 1. Schrijver van de review. De inhoud van de review is uitsluitend geschreven door een Opdrachtgever/Deelnemer/ Kandidaat/Coachee. Deze heeft een Groepsbijeenkomst, Coaching of andere dienst bij Mentaris gekocht, gekregen en doorlopen. De Opdrachtgever/Deelnemer/ Kandidaat/Coachee is verantwoordelijk voor de inhoud van de review. De schrijver van de review verzekert dat de inhoud geen computervirus, computerwormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat. Een dergelijke publicatie bevat de naam, de initialen, of de roepnaam van de schrijver.
 2. Inhoud review.Alle gepubliceerde inhoud is accuraat en waarheidsgetrouw samengesteld. De inhoud is niet vals, onnauwkeurig of misleidend; en de gepubliceerde inhoud niet lasterlijk, smadelijk, opruiend of discriminerend op grond van godsdienst en/of etnische afkomst. De inhoud is niet tegen betaling of een andere vergoeding van Mentaris, of van een derde partij, geschreven. De inhoud is opgesteld vrij van ongepast taalgebruik en maakt geen inbreuk op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of privacy rechten van Mentaris, of een derde partij. De inhoud bevat geen informatie over andere websites, adressen, e-mailadressen, contactinformatie of telefoonnummers. De inhoud is niet bedreigend, intimiderend of belastend voor een of meerdere personen binnen Mentaris, een partnerschap of een ander bedrijf. De gepubliceerde reviews zijn geen verklaringen, claims en/of meningen van Mentaris, in het bijzonder neemt Mentaris deze inhoud niet over als haar eigen inhoud. Gegevens zullen niet door Mentaris worden samengevoegd met andere gegevens of voor andere doeleinden worden verwerkt.
 3. Plaatsen van de review. Alle reviews worden handmatig gecontroleerd voordat ze op de website of in andere uitingen van Mentaris (zoals de Mentaris nieuwsbrief) zichtbaar zijn. Hierbij wordt geverifieerd dat de review afkomstig is van een daadwerkelijke Opdrachtgever/Deelnemer/ Kandidaat/Coachee van Mentaris. De vermelding “opdrachtgever”, “deelnemer”, ”kandidaat”, of “coachee” of een combinatie van dien geeft aan dat de review is gemaakt na een daadwerkelijke aankoop van een dienst door een Opdrachtgever/Deelnemer/Kandidaat/Coachee bij Mentaris. Zij hebben erkend dat Mentaris de review mag publiceren in de nieuwsbrief, op de flyer, of op de website van Mentaris. Mocht een review in aanmerking komen om in de nieuwsbrief, op de flyers en/of op de website van Mentaris geplaatst te worden, dan wordt er schriftelijke toestemming gevraagd aan de schrijver van de review om deze te plaatsen. De reviews worden in chronologische volgorde gesorteerd, zodat de meest recente review als eerste te zien is.
 4. Aanpassen en verwijderen reviews. Alle door de Opdrachtgever/Deelnemer/ Kandidaat/Coachee ingezonden inhoud zal worden gebruikt naar eigen discretionaire bevoegdheid van Mentaris. Mentaris behoudt zich het recht voor om inhoud op de Mentaris website te bewerken, in te korten, spellingsfouten aan te passen of te verwijderen die Mentaris, naar eigen beoordelingsvrijheid, niet in overeenstemming acht met de richtlijnen of enige andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden. Mentaris behoudt zich het recht voor om inzendingen te verwijderen of af te wijzen, om welke reden dan ook. Dit geldt in het bijzonder in het geval van duidelijk onjuiste of irrelevante bijdragen (bv. in geval van spam of bij een nepbeoordeling) en/of in het geval van schending van rechten van derden (bv. auteursrechten en/of persoonlijke rechten). Het is mogelijk om een eerder geschreven review te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor via margot.thomassen@mentaris.nl.Voor alle door de Opdrachtgever/Deelnemer/ Kandidaat/Coachee ingezonden inhoud verleent zij Mentaris een onafgebroken, onherroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar recht en licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, in zijn geheel te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide werken van te maken en/of te distribueren en/of op te nemen in enige vorm, media of technologie, zonder enige vergoeding aan de Opdrachtgever/Deelnemer/ Kandidaat/Coachee.

Artikel 15 Geschillen

 1. Op alle met Mentaris gesloten overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing.
 2. Indien Mentaris en de Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/ of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Mentaris gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

Opdrachtnemer/ Mentaris is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Opdrachtnemer/ Mentaris altijd van te voren met Opdrachtgever en/ of Kandidaat besproken. Data van aanpassingen worden te allen tijde genoteerd. Wijzigingsbeding is van kracht vanaf 1 april 2023.

Handelsregister Kvk Rotterdam nr. 24.34.54.89
Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij KvK

 

ma - vr 9:00 - 17:30 uur